Peritaxes e arbitraxes

O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) na súa labor como institución pública que ofrece servizos á sociedade, dispuxo o funcionamento dun Corpo Oficial de Peritos (COP). Forman parte del as persoas colexiadas coa formación axeitada na elaboración dunha pericial informática e do seu dictame, que solicitan a incorporación ao mesmo. A lista de peritos do COP renóvase anualmente e, ponse á libre disposición das autoridades xudiciais, xuntas de arbitraxe, empresas, institucións e calqueira interesado que precise dos servizos dun perito informático respaldado polo Colexio.

Se precisa dun perito do COP pode poñerse en contacto co Colexio.

Perito Xudicial

A comezos de ano se envía a relación de membros do Corpo Oficial de Peritos os Decanatos dos partidos xudiciais e a todos os xulgados, colexios de avogados e de procuradores de Galicia.

A demanda crecente de profesionais da informática con coñecementos non só da técnica senón tamén do proceso pericial, que saiban elaborar un claro, útil, eficaz, rápido e completo informe pericial, que axude a fiscais, xuices, avogados a poñer luz sobre materias que cambian a un ritmo vertixinoso, fai que este servizo á sociedade sexa un dos que teñen máis posibilidades de crecemento.

As persoas pertencentes ao COP actúan como:

  • Peritos xudiciais de oficio
  • Peritos xudiciais de parte

Algunhas das actuacións máis habituais dos peritos do COP no ámbito xudicial son:

  • Delitos contra a propiedade intelectual: plaxios de proxectos, servizos ou produtos, falsificacións, uso e distribución de software pirateado
  • Diferencias en contratos mercantis: nivel de desempeño diferente ao esperado na prestación de servizos, desenvolvementos de software que non respectan o acordado, hardware que non responde ás especificacións contratadas, etc
  • Tasacións: sinistros, roubos, piratería, diferencias entre cliente e proveedor polo valor de compra dun produto/servizo co finalmente entregado, compañias aseguradoras, etc
  • Uso fraudulento ou abusivo dun sistema informático: buscar evidencias de actividades delictivas no sistema operativo, uso inadecuado do correo electrónico, spam, amenazas por medios telemáticos, inxurias e calumnias, competencia desleal, emprego pola plantilla de empregados dos medios informáticos postos ás súa disposición para realizar actividades lúdicas ou ociosas, etc

Turno de Actuación profesional

O Turno de Actuación Profesional (TAP) establécese a partires das persoas que conforman o COP. Todos os anos faise un sorteo entre as persoas que forman parte do COP para obtermos unha lista ordeada, a partir da cal ir asignando as solicitudes de peritaxes ou actuacións de peritos que chegan ao CPETIG.

Non só se demandan peritos ao Colexio para actuacións xudiciais, ao longo do ano recíbense solicitudes de peritos por empresas, particulares, xuntas de arbitraxe de concellos, cámaras de comercio e outras administracións, etc. A participación como perito do COP para calquera deles implica o salto do turno na lista conformada.

Membros COP

Consulte aquí o listado de persoas que forman parte do COP