Información para o usuario

O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG), a partir de agora RESPONSABLE, é a persoa encargada do tratamento das informacións persoais do Usuario e informa de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) e na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) sobre a protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, para os que se proporciona a seguinte información sobre o tratamento:

Fin do tratamento: Fomento, promoción e defensa da profesión das TIC, para que se recoñeza o seu papel relevante no desenvolvemento da Sociedade da Información. As operacións previstas para levar a cabo o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións acerca das actividades do CPETIG. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre as súas actividades, ou dos seus colaboradores/provedores cos que este alcanzase algún acordo.
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

  • Remitir o boletín de noticias aos seus colexiados e publicalas na páxina web do CPETIG.

Base xurídica do tratamento: Consentimento do interesado.

Lexitimidade: A necesidade do cumprimento das funcións públicas establecidas no artigo 5 da Lei 2/1974, do 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais, conforme establece o artigo 6.1.e) do Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais (GDPR).

Criterios de conservación dos datos: Conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Dirección postal: Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia. Edificio ETS de Enxeñaría. C/Lope Gómez de Marzoa, s/n – 15798 Santiago de Compostela (A Coruña).
E-mail: info@cpetig.gal
Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: dpo@cpetig.gal

Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario

Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco aos Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario.

Medidas de seguridade

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.