Por que colexiarse?

 • Porque é un compromiso persoal para contribuír á regulación do exercicio, promoción e mellora das actividades profesionais.
 • Porque ofrece importantes beneficios. Entre outros:
  • Acceso a unha formación continua con descontos importantes, para dar resposta á crecente demanda da tecnoloxía da información: peritaxes, xestión de proxectos, metodoloxías de programación, calidade do software, seguridade informática, etc.
  • Seguro de responsabilidade civil con bonificación da cota do 50% e acceso a outros seguros en condicións vantaxosas.
  • Convenios con entidades financeiras, asesoría legal, etc.

Neste sitio web pódese atopar toda a información. Só hai que seguir as instrucións que se detallan para beneficiarse das vantaxes de pertencer ao CPETIG.

Vantaxes colexiais

Formación

 • Convenio coa USC
 • Convenio con UVigo
 • Convenio UDC
 • Convenio Universidade Europea de Madrid
 • Convenio Galicia Business School: 10% desconto en masters e programas formativos
 • Convenio con IMF Business School, entidade colaboradora coa Universidade Camilo José Cela, con descontos en Másters Online
 • Convenio con Excellence INNOVA (Campus internacional en Ciberseguridade), con desconto do 10% no Master Online de Ciberseguridade de Telefónica e ElevenPaths

Ocio e viaxes

 • Hotelius Club
 • Paradores
 • Halcón Viajes
 • Axencia de viaxes Infinita Eventos
 • Eurostars
 • Hotelopia
 • Tambre Pitch&Putt:

Entidades Financeiras

Sanidade e seguros

 • La Mutua de los Ingenieros
 • Sanitas
 • Clínica Baviera
 • Adeslas

Outros servizos

 • Pintos&Salgado
 • Código Cero

Plan Colégate

Trátase de invitar a colegas de profesión a ser do CPETIG, formando parte deste proxecto colectivo.

É unha forma directa e sinxela de sumar actitudes para ser cada vez máis colexiados na defensa da profesión.

Este compromiso por facer crecer o CPETIG ten vantaxes tanto para as persoas colexiadas como para as novas afiliadas (non aplicable a precolexiacións).

 • Por cada colega recomendado, o colexiado ou colexiada terá un desconto do 25% da cota anual ata chegar ao 100%, se consigue catro novos afiliados ou máis.
 • Desconto do 50% da cota anual (durante 1 ano) para os novos colexiados ou colexiadas

O Plan Colégate só é valido para novas altas, que non tiveran nunca esta condición ou a de pre-colexiado ou pre-colexiada. Asemade, require permanecer de alta e ao día no pago das cotas durante o período de desconto, que se comezará a aplicar na primeira cota emitida tras a colexiación.

Para colexiarse basta con enviar a documentación que se indica na sección correspondente desta web e solicitar a alta colexial cos formularios mediante un correo electrónico. Para acceder a estas vantaxes, débese indicar o número do colexiado ou colexiada que fixo a recomendación.

Información e cotas

Pódense colexiar no CPETIG as persoas tituladas nunha enxeñaría técnica informática, diplomatura informática, grao en enxeñaría informática*, así como aquelas que teñan un título estranxeiro equivalente, debidamente homologado.

(*) O Consello Xeral de Colexios publica periódicamente o listado de graos colexiables en http://www.conciti.org/grados-en-ingenieria-informatica

Documentación necesaria para colexiarse:

 • Fotocopia do DNI.
 • Fotocopia do título (ou do resgardo se aínda non o ten). Se é unha titulación estranxeira, debe presentar o certificado de homologación. O título será validado polo Colexio.
 • Formulario de alta colexial correctamente cuberto e asinado.
 • No caso de que proceda doutro Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa.

A documentación pódese remitir a través do formulario de colexiación ou por correo electrónico a secretaria@cpetig.gal, se está asinada dixitalmente. Tamén se pode remitir á sede do Colexio.

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia
Edificio ETS de Enxeñaría
R/Lope Gómez de Marzoa s/n – Campus Sur-
15706 Santiago de Compostela
A Coruña

Colexiación única

 • Calquera membro dun colexio profesional dunha demarcación territorial pode exercer como profesional en todo o territorio do Estado (Lei 2/1974). Se exerce nunha comunidade autónoma na que non exista Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática, pode colexiarse en calquera dos colexios constituídos no Estado.

Precolexiación

Cota colexial

 • A taxa de alta para colexiarse é de 40 euros (pago único). A precolexiación non implica taxa de alta.
 • A cota semestral é de 50 euros para a colexiación, 90 euros no caso do pago anual. A pre-colexiación non ten cota.
 • As persoas recén titulados que desexen colexiarse, terán un desconto do 50% da cota anual durante o seu primeiro ano de titulación.
 • As persoas colexiadas en situación de desemprego quedan exentos de abonar a cota. Para poder acollerse a esta medida, deben enviar documentación xustificativa da súa situación de desemprego a tesoureria@cpetig.gal na primeira semana de cada semestre.
 • Os cargos das cotas semestrais serán nos meses de xaneiro e xullo.
 • As novas incorporacións ao Colexio, pagarán o trimestre completo no que se produza a alta. A cota de reincorporación para persoas que xa foron colexiadas con anterioridade é de 15 euros.

Alta colexial

Pode solicitar a alta mediante os formularios indicados a continuación ou enviando a documentación indicada na sección Información e cotas

Formulario de Colexiacion

Formulario de Pre-Colexiación