CCII e CONCITI manifestan o seu malestar pola súa exclusión do grupo de Expertos na Axenda Dixital Española

 

 

CCII e CONCITI consideran sorprendente esta iniciativa de creación dun grupo de “expertos” para a axenda dixital española sen contar cunha representación dos que ao cabo son os artífices da maior parte de iniciativas e proxectos relacionados coa sociedade da información, como son os profesionais, enxeñeiros e enxeñeiros técnicos en informática.

Na nota de prensa do MINETUR sobre a creación deste grupo de expertos enuméranse, entre outras, “accións orientadas a: Xeneralizar o uso avanzado das ferramentas da Sociedade da Información nas empresas; Potenciar o uso avanzado das novas tecnoloxías polos cidadáns na súa vida cotiá: Reforzando a seguridade e a protección da privacidade das persoas. Fomentando a creación de contidos dixitais en español. Utilizando as ferramentas dixitais nos servizos públicos nos que sexa eficiente a súa aplicación. Avanzando cara ao apagamento do papel na Administración”.

En CCII e CONCITI coñecemos a transcendencia da Axenda Dixital Europea e a súa particularización en España, mediante esta iniciativa do MINETUR, como elemento fundamental para unha recuperación xeradora de crecemento e de emprego, onde a Sociedade da Información ha de ser un dos eixes en que se estruturen as liñas de actuación dos próximos anos.

Polo que ambas as dúas entidades solicitaron por escrito, tanto ao Ministro de Industria como ao Secretario de Estado, a incorporación inmediata ao citado grupo de expertos para a axenda dixital española, mediante unha emenda para o efecto da súa constitución, e dada a súa máxima transcendencia para os profesionais da informática ao tratarse do “asesoramento estratéxico en materia de sociedade da información”.

Ademais CCII e CONCITI fan un ofrecemento proactivo e decidido para a colaboración co Goberno, e especialmente co MINETUR, en todos aqueles ámbitos en que a informática teña relevancia. CCII e CONCITI son entidades de dereito público ao servizo do Goberno, entre outras funcións, para labores consultivos en materia informática segundo se establece na lexislación vixente.