Asemblea Xeral Ordinaria 2015

Orde do día:

  • Lectura e aprobación se procede, da Acta da Asemblea Xeneral Extraordinaria que tivo lugar o 29 de novembro de 2014 en Santiago de Compostela.
  • Presentación, debate e aprobación, se procede, da memoria anual 2014 elaborada pola Xunta de Goberno.
  • Presentación, debate e aprobación, se procede, do establecemento de honorarios e cotas elaborado pola Xunta de Goberno.
  • Presentación, debate e aprobación, se procede, da Conta Xeral de Gastos e Ingresos do exercicio precedente.
  • Presentación, debate e aprobación, se procede, da proposta de Orzamento elaborado pola Xunta de Goberno, para o presente exercicio.
  • Rolda de intervencións